Umowa licencyjna

§ 1. Definicje

Front Media - firma Front Media Piotr Baran, Wolności 19/57, 22-100 Chełm, Polska, NIP: 5632044589, REGON: 061433020

Sklep Front Music - sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.front-music.pl, będący własnością firmy Front Media

Utwory Muzyczne - zarejestrowane cyfrowo kompozycje muzyczne i nagrania dźwiękowe w postaci plików dźwiękowych, będące własnością firmy Front Media

Licencja - zezwolenie na używanie Utworów Muzycznych znajdujących się w Sklepie

Klient - podmiot nabywający Licencję

Opłata Licencyjna - jednorazowa opłata uiszczana przez Klienta, która nie podlega zwrotowi

Formularz Rejestracyjny - formularz dostępny na stronie Sklepu Front Music, za pośrednictwem którego Klient przekazuje informacje firmie Front Media informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest odpłatne udzielenie na odległość przez Front Media na rzecz Klienta Licencji niewyłącznej do korzystania z Utworów Muzycznych za pośrednictwem Sklepu Front Music, w przypadku i pod warunkiem dokonania przez Klienta Opłaty Licencyjnej na rzecz Front Media z tytułu wybranych przez Klienta Utworów Muzycznych.

2. Wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych Utworów Muzycznych zamieszczonych w Sklepie jest firma Front Media.

2. W celu zawarcia umowy licencyjnej należy wypełnić i wysłać Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Front Music, złożyć zamówienie poprzez stronę internetową Sklepu Front Music oraz uiścić opłatę licencyjną.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki udzielenia Licencji.

4. Po uiszczeniu opłaty licencyjnej Klient uzyskuje możliwość pobrania drogą internetową Utworów Muzycznych poprzez stronę internetową Sklepu Front Music.

5. Po uiszczeniu opłaty licencyjnej Klient otrzymuje fakturę, będącą dowodem udzielenia Licencji.

§ 3. Zakres praw do używania

1. W momencie uiszczenia opłaty licencyjnej Klient uzyskuje niepodlegającą przekazaniu licencję na użycie Utworów Muzycznych.

2. Klient uprawniony jest do korzystania z Utworów Muzycznych wyłącznie jako element innego produktu jako produkt synchronizacji, np. w materiałach audiowizualnych reklamowych, promocyjnych, marketingowych i innych w zakresie zależnym od wariantów:

a) Licencja Standard
Filmy internetowe, vlogi, podcasty, prezentacje multimedialne, reklamy i audycje radiowe i telewizyjne (tylko rozgłośnie i stacje o zasięgu lokalnym), strony internetowe (jedna domena), media społecznościowe, gry i aplikacje (tylko wersje darmowe niereklamowe), centrale telefoniczne (jedna lokalizacja), lokale handlowe (tylko jedna lokalizacja), amatorskie i niekomercyjne filmy i inne produkcje internetowe (np. hobbystyczne, studenckie), produkcje sprzedawane na płytach CD/DVD i innych nośnikach (tylko do 1000 sztuk).

b) Licencja Profesjonalna
Filmy internetowe, vlogi, podcasty, prezentacje multimedialne, reklamy i audycje radiowe i telewizyjne (bez ograniczeń terytorialnych), strony internetowe (wiele domen), media społecznościowe, gry i aplikacje (bez ograniczeń), centrale telefoniczne (wiele lokalizacji), lokale handlowe (bez ograniczeń), internetowe produkcje komercyjne, filmy i inne audiowizualne produkcje komercyjne emitowane w środkach masowego przekazu, produkcje sprzedawane na płytach CD/DVD i innych nośnikach (bez ograniczeń ilości sztuk), publiczne odtwarzanie w tym wystawy, targi, konferencje.

3. Licencja nie obejmuje korzystanie z Utworów Muzycznych jako samodzielnego przedmiotu obrotu.

4. Klient nie jest uprawniony do udostępniania lub odsprzedaży Licencji.

5. Klient nabywa Licencję na czas nieograniczony (dożywotnio).

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 1994r.).

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania umowy licencyjnej Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby firmy Front Media.